Semalt hünärmeni: Zyýanly kiber hüjümlere garşy nähili göreşmeli

21-nji asyrda web sahypalarynyň we web programmalarynyň howpsuzlygy sanly dünýäde esasy aladadygyny subut etdi. Tehnologiýany ulanmak bilen iş alyp barýan ähli kompaniýalar aýdylýan kynçylykdan ejizdir. Käbir kärhanalar eýýäm kiber hüjümleriň pidasy bolýarlar, beýlekiler hakerlerden doly howply onlaýn platformalarynda işlemegini dowam etdirýärler.

Semalt Digital Services” -iň uly müşderi üstünligi dolandyryjysy Frank Abagnale, internet programmalaryna ýa-da web sahypalaryna kiber hüjümleriniň öňüni almak barada internet kärhanalaryna duýduryş bermegi maksat edinýär. Mundan başga-da, kompaniýanyň howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmekde ýerine ýetirip biljek möhüm maslahatlary hem görkezilýär. Şol sebäpli, has uly we döredilen kompaniýalaryň hem hakerlere täsir edip biljekdigine düşünmek möhümdir. Mysal üçin, Zamota şu ýylyň başynda döwüldi we gizlin maglumatlary we ulanyjylaryň maglumat bazasy hakerler tarapyndan nädogry ulanyldy. Onsoň web sahypaňyzy kiber hüjümlerinden nädip gorap bilersiňiz?

Ilki bilen täzelenen programmalary we programma üpjünçiligini ulanyň. Sahypanyň eýeleriniň hemmesi diýen ýaly iň soňky pluginleri we wersiýalary göçürip almak ýa-da gurmak üçin düwmä basmagy talap edýän täzeleniş opsiýalary bolan Magento, Joomla we WordPress hakda eşitdi. Bu nukdaýnazardan, saýt döredijilerine we ulanyjylaryna pes bahaly pluginleri saýlamazlyk barada duýduryş berilýär, sebäbi hüjümçiler web sahypalaryny döwmegi maksat edinip bilgeşleýin döreden bolmagy mümkin. WP (WordPress) we Magento ýaly CMS (Mazmuny Dolandyryş Ulgamlary) jemgyýetleri sahypalary goramak üçin şu wagta çenli yzygiderli işlediler. Mundan başga-da, bu platformalar onlaýn howpsuzlyk üçin web sahypalaryny has ygtybarly edýän howpsuzlyk programmalaryny yzygiderli çykarmagy dowam etdirýärler. Iň gowşak ýerlerden biri ýer eýelerini dolandyrmakdyr. Şeýle-de bolsa, onlaýn kärhanalara dolandyrylýan hosting çözgüdini ulanmak maslahat berilýär. Hosting kompaniýasy, bukjany ulananda howpsuzlyk täzelenmeleri barada alada edýär. Şeýlelik bilen, kärhanalar hakerlerden elmydama howpsuz bolup bilerler.

Paroly goramak we duýduryş web sahypalary üçin ikinji howpsuzlyk ädimidir. Onlaýn ulanyjylar, ýörite nyşanlardan, elipbiýden we sanlardan düzülen güýçli parollary döretmeli we goldamaly, şonuň üçin hiç kim olary aňsatlyk bilen döwüp bilmez. Şol bir bellikde, saýtlaryň eýeleri we ulanyjylar beýleki onlaýn web programmalary ýa-da sahypalary tarapyndan parollaryň ogurlanmagynyň öňüni alýan Google bilen baglanyşykly önümleri gurup bilerler. Mysal üçin, Chrome brauzeri "Parol duýduryşy" atly giňeltmäni üpjün edýär, ony her enjamda diýen ýaly göçürip alyp bolýar.

Üçünjiden, DDoS-yň (Hyzmatyň paýlanan ret edilmegi) öňüni alýan saýtda gurallary işlediň. DDoS hüjümçiler we spamerler üçin belli bir web sahypasyna galp traffik ibermek üçin ýüze çykýan tendensiýa, şonuň üçin mazmuny elýeterli bolmaz. Sahypany elýeterli etmeýän köp mukdarda traffik köp çeşmelerden iberilýär. Aslynda, Troýanlar we hüjümçiler bir gezekde bir ulgamy nyşana alýan we ýokaşan ähli ulgamlar üçin potensial töwekgelçilikdir. Google-da täze web sahypalaryny DDoS zyýanly hüjümlerden goramak üçin Google Shield Project atly önüm bar. Hyzmat kiçi onlaýn habar otaglary, täze saýtlar we garaşsyz journalistsurnalistler tarapyndan mugt ulanylyp bilner.

Netijede, ýörite web hosting serwerini ulanyň. Aýratyn serwer, bir wagtyň özünde birnäçe saýt bilen paýlaşylan web hosting serwerinden has ygtybarly. Sahypanyň eýesine, bir sahypanyň gowşak ýerlerini serwerde ýerleşdirilen beýleki web sahypalaryny döwmek üçin ulanýan zyýanly hüjümçilerden saklaýar. Web hosting hyzmatlaryny hosting serwerleri üçin gorag diwarlary bilen üpjün etmegi göz öňünde tutuň.

mass gmail